Leveringsvoorwaarden

Cornelie Byoux LeveringsvoorwaardenCategorieën:
Alle Producten en Diensten zoals genoemd in onze site WWW.Cornelie-byoux.nl
en in onze Webshop: WWW.Cornelie-Byoux.Marltplaza.nl
 

 
 
 
Cornelie Byoux  Leveringsvoorwaarden  
 
 
 
Categorieën  
Handgemaakte poppen 
Juwelen  
 
 


In principe leveren wij als officiële webwinkel altijd door middel van verzenden per aangetekende post, u kunt ons en onze poppen ook bezoeken op de grotere poppen en beren beurzen van Niesje Wolters, in Nederland en Belgie, voor data van die beurzen verwijs ik naar de betreffende winkelgroep


Juwelen worden alleen verkocht via onze webshop, niet op beurzen en niet aan huis

wilt u weten wanneer de beurzen waaraan wij deelnemen plaatsvinden dan kunt u mij een mail sturen:

lia.bottema@online.nl

Goederen (poppen maar ook juwelen en andere goederen die wij verkopen) worden pas verstuurd na volledige betaling, dit geldt ook bij betalen in delen

onze betaalplannen zoijn mogelijk tot maximaal 10 maanden en worden tevoren door ons toegelicht en door de klant via email geaccordeerd

Wij verzenden onze poppen, juwelen etc aangetekend en verzekerd, de kosten daarvan zijn voor onze rekening, 


In geval van niet ontvangen van uw bestelling dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen waarna wij een onderzoek zullen instellen naar de status van de zending, komt de zending niet binnen 8 dagen na onze verzending bij u aan dan zien wij dat op de tracingsite van tnt post en betalen wij het door u betaalde terug, mocht de zending later alsnog bij u aankomen dan zien wij dat ook en heeft u de keuze: u kunt dan ofwel opnieuw betalen ofwel de zending weigeren waarna die automatisch naar ons wordt teruggestuurd. 

Juwelen door ons verkocht dienen te worden gereinigd zonder vloeistoffen et een schone zachte doek. Echte gouden of zilveren ringen waar eventueel een steentje uitvalt, hebben een garantie van 2 jaar waarbinnen wij kosteloos een nieuw steentje plaatsen mits de schade net is ontstaan door vallen of slechte behandeling van het sieraad. 


Op verzamelpopen uit onze collectie geld een garantie van 2 jaar rekening houdend et de volgende zaken: De verzamelpoppen uit onze collectie zijn handgemaakt van vinyl, reinigen dient te gebeuren met een schone droge zachte doek of et een beetje water waarbij niet over het vinyl mag worden gewreven. 
De haartjes van verzamelpoppen met een pruikje kunnen worden onderhouden door de haartjes met een zachte babyborstel of kam in model te brengen. De haartjes van verzamelpoppen en reborn baby's met ingeplant haar kunnen voorzichtig met water worden losgekamd me een grove kam of borstel waarna de haartjes met de vingers of de kam in model kunnen worden gebracht 
Alle verzamelpoppen zijn gevoelig voor grote hitte en direct zonlicht waardoor de verf van de huid kan verbleken en de vinyl schade kan oplopen, wij adviseren daarom uw kostbare poppen niet te dicht bij de verwarming en niet voor een raam waar de zon op komt te staan te plaatsen 

Voor problemen met uw verzamelpop kunt u altijd contact met ons opnemen we zullen ons uiterste best doen de problemen voor u op te lossen, poppen waaraan door andere kunstenaressen als de onze reparaties of veranderingen zijn aangebracht vallen niet meer onder onze garantie 

Vaste klanten korting: 

Klanten die de afgelopen 12 maanden minimaal één verzamelpop van boven de 200 euro bij ons hebben gekocht komen in aanmerking voor een vaste kanten korting van 50 euro op elke volgende reborn of verzamelpop. Afgeprijsde poppen vallen niet onder deze regeling, een eventueel andere vorm van klantenkorting geldig voor de aanbieding wordt in de advertentie vermeldt. 

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst 

1. Bestellingen van poppen worden alleen verzonden als de volledige betaling door ons is ontvangen.

2. Een overeenkomst tussen verkoper en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien verkoper de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van verkoper schadevergoeding te vorderen. 

NEEMT U EEN OPTIE OP EEN POP DAN BETAALT U BIJ BESTELLEN MINIMAAL DE VOORAF DOOR MIJ AANGEGEVEN DEPOSITO, DEZE DEPOSITO IS BIJ ANNULERING VAN UW BESTELLING NIET TERUGVORDERBAAR!

NAAR UW WENSEN VOOR U GEMAAKTE BABY'S WORDEN NIET TERUGGENOMEN!

3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


Bijzondere voorwaarden en uitleg betreffende Garantie (Zie ook hierboven) 
1. Garantie kan alleen worden verstrekt als het product compleet en in de originele verpakking wordt geretourneerd.
 2. Na reparatie cq vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw in, de oorspronkelijke garantietermijn wodt gehandhaafd. 
3. Na reparaties aan het object door wordt er GEEN garantie meer gegeven op het geheel. 


Ingebrekestelling:
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: over de eerste € 500, 00 20% over het meerdere tot € 2.500, 00 10% over het meerdere tot € 5.000, 00 8% over het meerdere tot € 7.500,00 5% over het meerdere 3% 
2. Indien de verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

Aansprakelijkheid De verkperis jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: 
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als de koper onmiddeljk na ontvangst contact met de verkoper opneemt envia foto's kan aantonen dat de verpakkign en de daarin verpakte goederen met schade bij de kper zijn aangekomen.
2. De verkoper is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de transoorteur 
3. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het bedrag van de aankoop.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en de verkoper aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.. 

Overmacht 
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen vande verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen doorde verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
3. Indien de verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Geschillenbeslechting De rechter van de regio van de de woonplaats van de verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de verkoper het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen de verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing. . De verkoper zal uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de normen van de Nederlandse Wet Persoonregistraties behandelen